C-21701 C-21702 C-21703
(不鏽鋼)平台 $3200 (不鏽鋼)單桿毛巾架 $2800 (不鏽鋼)單杯架 $1800
520x120x8mm 600x70x50mm 120x100x100mm
     
C-21703A C-21704 C-21705
(不鏽鋼)雙杯架 $2400 香皂盤 $1800 (不鏽鋼)掛衣鉤 $1400
180x100x100mm 140x120x50mm 50x55x60mm
     
C-21706 C-21707
(不鏽鋼)衛生紙架 $2000 (不鏽鋼)浴巾環 $2400
150x55x130mm 200x55x140mm
   
C-21709 C-21710 C-21708
(不鏽鋼)放衣架 $7000 (不鏽鋼)雙桿毛巾架 $3800 (不鏽鋼)馬桶刷架 $2600
620x225x145mm 750x110x50mm 160x120x370mm
     
C-2701 C-2702 C-2703
(不鏽鋼)平台 $2800 (不鏽鋼)單桿毛巾架 $1800 (不鏽鋼)單杯架 $1800
480x130x21mm 600x67x22mm 150x130x100mm
     
C-2703A C-2704 C-2705
(不鏽鋼)雙杯架 $2400 (不鏽鋼)香皂盤 $1800 (不鏽鋼)掛衣鉤 $1200
200x130x100mm 160x120x30mm 50x60x40mm
     
C-2706 C-2707 C-2709
(不鏽鋼)衛生紙籃 $2800 (不鏽鋼)浴巾環 $1400 (不鏽鋼)放衣架 $5200
275x125x65mm 160x60x170mm 600x185x95mm
     
C-2710    
(不鏽鋼)雙桿毛巾架 $2600    
760x116x32mm    
     
 
 
|1|2345